รายละเอียดข่าวสาร

บล. คันทรี่ กรุ๊ป เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriter) หุ้นสามัญ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (‘CGS’) ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriter) หุ้นสามัญของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CV) เฉพาะลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จองซื้อหุ้น ‘CV’ สามารถศึกษาข้อมูลสรุป (executive summary) จากหนังสือชี้ชวน หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยสามารถเข้าได้จาก  https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=317677 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทตามด้านล่าง
 
รายละเอียดหลักทรัพย์
CV :   บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
สถานะ Approved
จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 25 - 27 สิงหาคม 2564
ราคา IPO 3.90 บาท
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
ข้อมูล Filing www.cloverpower.com
วิธีการชำระ
-  ชำระผ่านบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  (ATS) ที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้กับ CGS เท่านั้น
-  ลูกค้าผู้จองซื้อหุ้น จะต้องจัดเตรียมเงินเพื่อรอการชำระผ่านบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2564